Lack-Ollé AB vill aktivt medverka till en hållbar utveckling
genom att målmedvetet arbeta med att ständigt förbättra
verksamheten då det gäller påverkan på vår gemensamma miljö.

Därför ska vi

•  återanvända emballagematerial samt använda miljöanpassat emballagematerial så långt som det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

•  minska miljöpåverkan genom att förebygga föroreningar och arbeta med ständiga förbättringar.

•  i vår distrubition ständigt sträva efter att minska miljöpåverkan.

•  öka medvetenheten och höja kunskapsnivån hos de anställda genom regelbunden miljöinformation och lämplig utbildning.

•  följa gällande lagstiftning samt andra för oss aktuella författningskrav & övriga krav.

•  visa öppenhet i vårt miljöarbete.